ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ของเราไม่ก้าวหน้าในเรื่องการบอกข่าวเล่าเรื่อง ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนห้องวิทยาศาสตร์ให้น่าดู น่าใช้ และเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนมากที่สุด

ขอเริ่มเรื่องการปรับเปลี่ยนห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี) ซึ่งได้มีการเปลี่ยนโดยห้องวิทยาศาสตร์ เพิ่มสวนหนังสือวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย หนังสือวิทยาศาสตร์สำหรับให้ผู้สนใจศึกษาค้นคว้า  เกมวิทยาศาสตร์  ผลงานนักเรียนเช่น หนังสือเล่มเล็ก  นิทานวิทยาศาสตร์  การ์ตูนวิทยาศาสตร์เป็นต้น และมุมสิ่งแวดล้อม

ดิฉันต้องการข้อเสนอแนะ   ขอเชิญแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้นะคะ