การเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยการจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2549 โดยการประสานงานกับ Travell To Teach ได้คณะวิทยากรจากต่างประเทศมาจัดกิจกรรม ทั้งสิ้น 16 คน สอนตั้งแต่ ป.5-ม.3 จำนวนนักเรียน104คน ผลการประเมินทำให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก กล้าที่จะสนทนากับวิทยากร นักเรียนสนุกสนานจากการเรียน การร้องเพลง เกม กิจกรรมการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ หลังจากที่มีการเข้าค่ายจากการสังเกต นักเรียนมีความรู้ ความกล้าแสดงออกที่จะพูดกับชาวต่างชาติที่เข้ามาเยี่ยมโรงเรียนหรือชุมชน ตามที่รงเรียนมีการจัดตั้งชุมนุมมัคคุเทศก์น้อย เพื่อความเป็นเจ้าบ้านที่ดี นักเรียนมีความต้องการที่จะให้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษลักษณะนี้ขึ้นอีก ซึ่งข้าพเจ้ารู้สึกดีใจที่นักเรียนชอบการเรียนการสอนโดยการเข้าค่ายกับวิทยากรเจ้าของภาษา ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษศโดยเน้นให้นักเรียนสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ จึงจะจัดให้มีการเข้าค่ายอี ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2549 นี้