เพื่อทำให้ rails สามารถใช้ MySQL ได้จะต้องทำการติดตั้ง software package ดังนี้
        - mysql-server
        - libmysql-ruby1.8
        - libmysqlclient12
        - mysql-common
        - libmysqlclient12-dev