การวิจัยชั้นเรียนเป็นทักษะที่ครูมืออาชีพทุกคนพึงมี แต่งานวิจัยชั้นเรียนเท่าที่มีโอกาสพบจากการเป็นผู้อ่านผลงานทางวิชาการ มักเป็นการทดลองเครื่องมือ พัฒนาเอกสาร มิได้มุ่งวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจผู้เรียน เพื่อหาสาเหตุพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในตัวผู้เรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถดำรงชีวิตตามศักยภาพของตนเองในสังคมจำลองในโรงเรียนหรือ สถานศึกษาเช่น การวินิจฉัยสาเหตุของโรคที่แพทย์รักษาอาการของคนไข้ (เขียนตามความคิดเห็นของผู้เขียน อาจถูกหรือผิดไม่แน่ใจนัก) การจัดการเรียนรู้กระบวนวิชาวิจัยชั้นเรียน ได้จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนปฏิบัติในระดับปริญญาตรี อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดในการเรียนรู้ เพราะขาดผู้รู้ในการวิพากษ์ผลการงานวิจัย การจัดการเรียนรู้ในกระบวนวิชาการวิจัยชั้นเรียนนี้ มิได้มุ่งหวังผลงานวิจัยที่สมบูรณ์แบบใ แต่เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักสงสัย ตั้งคำถาม หาเหตุผล รวมทั้งคิดอย่างเป็นระบบเท่านั้น การเปิดให้ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนแห่งนี้ น่าจะเป็นโอกาสดี ในการพัฒนากระบวนการคิดทั้งผู้เรียน ผู้สอน รวมทั้งการเป็นครูมืออาชีพหรือนักวิจัยมืออาชีพต่อไปนะคะ