การสะท้อนคิด เป็นการเขียนเพื่อทบทวรตนเองว่าได้เรียรู้อะไรมาบ้าง มิใช่เป็นการบอกว่าสิ่งนั้นผิดหรือถูก แนวคิดคือ ประสบการณ์ทุกอย่างเป็นแบฝึกหัดชีวิต  วิถีชีวิตของแต่ละคน ย่อมได้รับโจทย์ที่เหมือนหรือแตกต่างกันไป หากได้แบบฝึกหัดยากๆ(ทางลบ) ควรมองทางบวกว่า ดีเราจะได้ฝึกทักษะการจัดการกับสิ่งนั้น อย่างไรก็ตาม เรียนผิดเป็นครู (แต่ต้นทุนสูงมาก บบางครั้งต้องแลกทั้งชีวิต หรือเกือบเอาชีวิตไม่รอด) เรียนถูกเป็นกำไร จะได้มีกำลังใจต่อสู้ต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม เราน่าจะมาร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อเป็นปัญญาใช้ส่องทางสำหรับคนรุ่นหลังๆๆๆ ต่อไปจะได้ไม่เรียนผิดเช่นเราดีไหมคะ การจัดประสบการณ์จริงให้ผู้เรียนนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกจิตวิญญาณของความเป็นครูให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา เพื่อให้มีความเป็นครูอย่างมืออาชีพต่อไป