เชิญร่วมสัมมนา การเผยแพร่ประชากรมะเขือเทศรับประทานสดผลเล็ก สู่ภาครัฐและเอกชน

         ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเผยแพร่ประชากรมะเขือเทศรับประทานสดผลเล็ก สู่ภาครัฐ และเอกชน ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 07.00- 12.00 น. ณ ห้องประชุมแตงกวา อาคารปฏิบัติการกลางพืชสวน และหมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 07.00- 12.00 น. ณ ห้องประชุมแตงกวา อาคารปฏิบัติการกลางพืชสวนและหมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเผยแพร่ประชากรมะเขือเทศรับประทานสดผลเล็ก สู่ภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ นักปรับปรุงพันธุ์ ฝ่ายผลิต นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายตลาดจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประเมินประชากรมะเขือเทศรับประทานสดผลเล็ก เพื่อจะได้นำประชากรมะเขือเทศสายพันธุ์ต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการของผู้บริโภคและ/หรือผู้ประกอบการได้อย่างเหมาะสม โดยการสนับสนุนงบประมาณวิจัย จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน  ได้แก่ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ บริษัท ซินเจนทาซีดส์ จำกัด บริษัท ไบเออร์ (ไทย) จำกัด บริษัท อีสเวสซีดส์ จำกัด และบริษัท เจียไต๋ จำกัด ในการส่งพันธุ์มะเขือเทศเข้าร่วมทดสอบพันธุ์ โดยจะมีการประเมินพันธุ์มะเขือเทศ ของภาครัฐและเอกชน ทั้งในแปลงทดสอบและในห้องปฏิบัติการ ซึ่งคาดว่า นักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จะมีโอกาสนำพันธุ์มะเขือเทศไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม ซึ่งแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เวลา 07.00 – 10.00 น.ประเมินพันธุ์มะเขือเทศ ในแปลงทดสอบ ช่วงที่ 2 เวลา 10.30 – 11.30 น.ประเมินพันธุ์มะเขือเทศ ในห้องปฏิบัติการ ดำเนินการโดย นายชัชวาล แสงฤทธิ์นางสาวศิริวรรณ ทองโสมและนางสาววัชรา นาทา และช่วงที่ 3 เวลา 11.30 – 12.00 น. เป็นการสรุปผลการประเมิน โดยรศ.ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร

          จึงขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ นักปรับปรุงพันธุ์ ฝ่ายผลิต นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายตลาดจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเผยแพร่ประชากรมะเขือเทศรับประทานสดผลเล็ก สู่ภาครัฐ และเอกชน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว
          http://www.news.kku.ac.th/kkunews/content/view/11120/

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการเกษตรความเห็น (0)