โรงพยาบาล/สถานีอนามัย  จำนวนการให้บริการด้านสาธารณสุข
ปัจจุบันมีโรงพยาบาล  ขนาด  ๓๐  เตียง  จำนวน  ๑  แห่ง  สถานีอนามัย  จำนวน  ๖  แห่งและ  หน่วยมาลาเรีย  จำนวน  ๑  แห่ง  ดังนี้

-  โรงพยาบาลกิ่งอำเภอเกาะช้าง   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒  ตำบลเกาะช้าง

-  สถานีอนามัยบ้านด่านใหม่      ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒  ตำบลเกาะช้าง

-  สถานีอนามัยบ้านคลองสน        ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓  ตำบลเกาะช้าง

-  สถานีอนามัยบ้านคลองพร้าว     ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔  ตำบลเกาะช้าง

-  สถานีอนามัยบ้านเจ๊กแบ้       ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕  ตำบลเกาะช้างใต้

-  สถานีอนามัยบ้านสลักเพชร      ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕  ตำบลเกาะช้างใต้

-  สถานีอนามัยบ้านบางเบ้า       ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑  ตำบลเกาะช้างใต้

-  หน่วยมาลาเรีย                ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒  ตำบลเกาะช้าง