• สถานที่ โรงพยาบาลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
  • นักศึกษากายภาพบำบัด ม.รังสิต ชั้นปีที่ 4 จำนวน 3 คน
  • อาจารย์พยาบาลที่เรียนเวชปฏิบัติของ มสว.องค์รักษ์ ร่วมฝึกด้วย

 Love Letter  Love Song