สวัสดีครับเพื่อนข้าราชการและผู้มีความรู้มากด้วย

  ประสบการณ์ทุกท่าน หลังจากที่จังหวัดกาญจนบุรี โดย สำนักงานการเกษตรจังหวัดและทีมงานที่ดำเนินงานจัดการความรู้ ได้เชิญ ท่านเกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่บริษัทเอกชน และเกษตรกรผู้มากด้วยประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2549 ณ เดอะเลกาซีริเวอร์แควรีสอร์ท ทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับ KM และเคล็ดลับสุดยอดการผลิตหน่อไม้ฝรั่งมากยิ่งขึ้น จึงทำให้หลายท่านเข้าใจและเพิ่มความสำคัญของ KM แต่เพื่อให้หลายๆท่านที่พลาดโอกาสในการเข้ารับฟังและท่านที่ต้องการทำความเข้าใจ KM เพิ่มเติม จุลสาร KM จึงเกิดขึ้นเป็นฉบับปฐมฤกษ์ เพื่อนำความรู้การจัดการความรู้ในองค์กรให้ท่านศึกษาเข้าใจเพิ่มเติม จุลสาร KM ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะ CEO และท่านเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี (คุณ ภูมิ   ยั่งยืนยง)ในฐานะ  ( Chief Knowledge Officer : CKO ) ที่สนับสนุนและให้ความสำคัญของ KM

     คณะทำงาน KM Team กาญจนบุรี