GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

เบิกเหลื่อมปี

เบิกเหลื่อมปี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอชี้แจงแนวทางปฏิบัติ กรณีขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันกระทรวงการคลังกำหนดว่า ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทำเอกสารสำรองเงินในระบบ GFMIS และให้ถือว่าเอกสารสำรองเงินดังกล่าวเป็นใบขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน กรณีมีหนี้ผูกพัน คาดว่าไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายใน 30 ก.ย.  ให้จังหวัดทำเอกสารสำรองเงิน     ในระบบ GFMIS จำนวน 2 ชุด ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใน 15 ก.ย.  และกรณีที่สามารถ    เบิกจ่ายเงินได้ทันภายใน 30 ก.ย. ให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลที่เบิกจ่ายสิ้นสุด ณ วันที่ 30 ก.ย.  ให้กรมส่งเสริม           การปกครองท้องถิ่นทราบภายในวันที่ 10 ต.ค.  จำนวน 1 ชุด                                                  ข่าวสด (คอลัมน์ ท้องถิ่นชวนรู้ )  1  ก.ย.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): งบประมาณ
หมายเลขบันทึก: 47537
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น(0)