เบิกเหลื่อมปี

  ติดต่อ

  เบิกเหลื่อมปี  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอชี้แจงแนวทางปฏิบัติ กรณีขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันกระทรวงการคลังกำหนดว่า ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทำเอกสารสำรองเงินในระบบ GFMIS และให้ถือว่าเอกสารสำรองเงินดังกล่าวเป็นใบขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน กรณีมีหนี้ผูกพัน คาดว่าไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายใน 30 ก.ย.  ให้จังหวัดทำเอกสารสำรองเงิน     ในระบบ GFMIS จำนวน 2 ชุด ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใน 15 ก.ย.  และกรณีที่สามารถ    เบิกจ่ายเงินได้ทันภายใน 30 ก.ย. ให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลที่เบิกจ่ายสิ้นสุด ณ วันที่ 30 ก.ย.  ให้กรมส่งเสริม           การปกครองท้องถิ่นทราบภายในวันที่ 10 ต.ค.  จำนวน 1 ชุด                                                  ข่าวสด (คอลัมน์ ท้องถิ่นชวนรู้ )  1  ก.ย.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

หมายเลขบันทึก: 47537, เขียน: , แก้ไข, 2012-04-29 12:24:38+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #งบประมาณ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)