เงินบำเหน็จกับสมาชิก กบข.

เงินบำเหน็จกับสมาชิก กบข.
อาจารย์มหาวิทยาลัยตั้งแต่ระดับรองศาสตราจารย์ (รศ.) ขึ้นไป เมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว ได้รับ  การต่ออายุราชการ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องงดรับบำนาญหรือคืนเงินบำเหน็จและเงินอื่นที่ได้รับไปแต่มีปัญหาเกิดขึ้นจนต้องหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จที่ 395/2549) เมื่ออาจารย์คนดังกล่าวแจ้งว่า ใช้เงินบำเหน็จที่รับไปจนหมดแล้วเรื่องดังกล่าว กรมบัญชีกลางได้รับข้อหารือจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) โอยอ้างถึง มาตรา 72 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งบัญญัติไว้สรุปว่า ข้าราชการผู้ได้รับการต่ออายุราชการ ถ้าก่อนออกจากราชการ ผู้นั้นเป็นผู้ที่อยู่ในบังคับของ พ.ร.บ. กบข. พ.ศ. 2539 ก็ให้มีสภาพเป็นสมาชิก กบข. ต่อไป  และถ้าเป็นผู้รับบำนาญให้งดรับบำนาญตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งให้รับราชการต่อไป รวมทั้งให้คืนเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวที่ได้รับไปแก่ กบข. ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งให้รับราชการต่อไป   แต่ถ้าเป็นผู้รับบำเหน็จให้คืนบำเหน็จ เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวแก่ทางราชการและ กบข. ภายในเก้าสิบวันเช่นกัน แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีข้าราชการซึ่งได้รับการต่ออายุราชการบางรายแจ้งว่าไม่สามารถคืนเงิน และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าวแก่ กบข. ได้ภายในเก้าสิบวันเพราะได้ใช้จ่ายเงินหมดแล้ว จะถือว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิเป็นสมาชิก กบข. ได้หรือไม่ประการใดคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2) เห็นว่า โดยที่มาตรา 72 วรรคสามแห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยบัญญัติไว้ว่าข้าราชการที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุและได้รับคำสั่งให้รับราชการต่อไป ถ้าก่อนออกจากราชการเป็นผู้ที่อยู่ในบังคับของ พ.ร.บ.กบข. ให้ผู้นั้นมีสภาพเป็นสมาชิก กบข. ต่อไป ฉะนั้น ข้าราชการผู้นั้นจึงมีฐานะเป็นสมาชิก กบข. ทันทีโดยผลของบทบัญญัติดังกล่าว ส่วนเรื่องคืนเงินต่าง ๆ ให้แก่ กบข. ภายในเก้าสิบวันนั้น เป็นการบัญญัติหน้าที่ในภายหลังจากที่ผู้นั้น         ได้รับคำสั่งให้รับราชการแล้วที่จะต้องคืนเงินต่าง ๆ ที่ได้รับมาแล้ว ซึ่งหากไม่ชำระตามระยะเวลาดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องย่อมสามารถดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้องตามบทบัญญัตินี้ต่อไปได้  อย่างไรก็ตาม เมื่อมาตรา 72 มิได้บัญญัติให้ข้าราชการผู้นั้นสิ้นสุดสมาชิกภาพ กบข. เพราะเหตุไม่ชำระเงินต่าง ๆ คืน จึงไม่มีผลทำให้ข้าราชการผู้นั้นต้องพ้นจากสมาชิกภาพ กบข. ทันที เมื่อครบกำหนดเก้าสิบวัน ส่วนการที่ข้าราชการผู้นั้นจะพ้นจากสมาชิกภาพ กบข. เพราะเหตุอื่นใด ย่อมต้องเป็นไปตามเงื่อนไข    ที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.กบข.

มติชน (คอลัมน์ ข้าราษฎร )  1  ก.ย.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#บำเหน็จ

หมายเลขบันทึก: 47536, เขียน: 01 Sep 2006 @ 10:00 (), แก้ไข: 29 May 2012 @ 20:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)