"ทนง" อึดอัดชี้หากทำงบปี 50 ขาดดุลเกินกรอบเดิม 1.476 ล้านล้าน ต้องชี้แจงให้ได้ รับเลือกตั้งเลื่อน     งบต้องเลื่อนตาม ยันรัฐบาลชุดใหม่แปลงเปลี่ยนวงเงินงบได้ นายทนง   พิทยะ  รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการหารือร่วมกับ       สำนัก งบประมาณ   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.)  กรมบัญชีกลาง ธนาคารแห่งประเทศไทย  (ธปท.)  และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  (สศค.) ถึงกรอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ  2550  ว่า  ได้ให้หลักการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไปพิจารณาทางเลือกและความจำเป็นการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ภายใต้การจัดเก็บรายได้ที่ 1.4 ล้านล้านบาท ว่าควรมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะในส่วนของ สศช. จะต้องพิจารณาถึงความจำเป็นการใช้เงินงบประมาณตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย โดยที่งบประมาณรายจ่ายโดยรวมต้องไม่ทำให้รัฐบาลขาดดุลงบประมาณเกิน 2% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) หรือไม่เกิน 1.5 แสนล้านบาท  "หากเป็นการตั้งงบประมาณรายจ่ายตามวงเงินเดิมที่ 1.476 ล้านล้านบาท ก็สามารถชี้แจงได้ถึงแผนการใช้จ่าย แต่หากตั้งมากจนเกินกรอบวงเงินดังกล่าวนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องชี้แจงให้มากขึ้น ถึงวัตถุประสงค์การใช้งบประมาณเกินกรอบที่ตั้งไว้  ว่าเป็นไปตามแผนฯ 10 หรือไม่" นายทนงกล่าว ทั้งนี้ยอมรับว่า หากมีการเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปถึงเดือนพฤศจิกายน ก็จะส่งผลในการอนุมัติ    พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2550 ล่าช้าออกไปอีก และจะทำให้ตัวเลขการเบิกจ่ายในปีดังกล่าว ที่เคยประมาณ การไว้ที่ 85% ของงบทั้งหมดคลาดเคลื่อนไปด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีหน้า ส่วนเรื่องกระบวนการนั้น ยืนยันว่าแม้ว่างบปี 50 จะผ่านความเห็นชอบจาก ครม.รักษาการไปแล้ว แต่รัฐบาลชุดใหม่     ก็มี อำนาจในการทบทวนเปลี่ยนแปลงกรอบงบประมาณได้ เพราะรัฐบาลใหม่จะเป็นผู้นำเสนอ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550 ต่อสภาผู้แทนราษฎร ม.ร.ว.ปรีดิยาธร   เทวกุล ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวว่า ตนสนับสนุนแนวคิดของกระทรวงการคลังที่จะทำงบประมาณในปี  2550  เป็นงบประมาณแบบขาดดุลไม่เกิน 150,000 ล้านบาท หรือ ไม่เกิน 2%  ของจีดีพี         เพราะจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนว่าจะมีการลงทุนโดยภาครัฐ  อย่างไรก็ดี รัฐบาลจะต้องสร้างความชัดเจนถึงแผนการลงทุนด้วย

ไทยโพสต์   ผู้จัดการรายวัน  1  ก.ย.  49