KM   การรักษาความสะอาดภายในโรงเรียนวัดเขาพนมนาง        โรงเรียนวัดเขาพนมนางมักจะได้รับคำชมจากผู้มาเยือนอยู่เสมอในเรื่องความสะอาดและความสวยงามของสิ่งแวดล้อม  ทำให้คณะครูและนักเรียนมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง    ซึ่งความสำเร็จนี้คณะครูได้ร่วมกันทำ  KM  ในเรื่องการรักษาความสะอาดของโรงเรียน  สรุปได้ดังนี้ 1.     แบ่งเขตสีรับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาด2.     แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและประเมินผลการทำความสะอาด3.     ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบในการรักสิ่งแวดล้อมและรักความสะอาด4.     ให้ความรู้นักเรียนในการคัดแยกขยะ   โดยถังขยะสีเขียวใส่ขยะแห้ง   สีน้ำเงินใส่ขยะเปียก    สีแดงใส่ขยะอันตราย5.     กำหนดจุดในการรับประทานอาหารและขนม6.     เลือกตั้งสภานักเรียนทำหน้าที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาด7.     ผู้บริหารและคณะครูคอยดูแลกวดขันในการรักษาความสะอาดของแต่ละเขตสี8.     นักการภารโรง  คณะครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการบำรุง  ดูแล  รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน