ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจต่างๆ ของคน

ปัจจัย

 

ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของบุคคล แบ่งเป็น 5 ด้านได้แก่
·อิทธิพลทางครอบครัว (family impact) เป็นจุดเริ่มต้นของการที่บุคคลแสดงพฤติกรรม ในสังคม ตามแบบอย่างค่านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ของครอบครัว
·อิทธิพลทางสังคม (social impact) สภาวการณ์ของสังคมมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของบุคคลและส่งผลต่อพฤติกรรมทางสังคม
·อิทธิพลทางวัฒนธรรม (culture impact) เป็นตัวกำหนดรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนในสังคม เกิดความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ
·อิทธิพลทางเศรษฐกิจ (economic impact) มีความสัมพันธ์กับการกินอยู่และความ สามารถในการตอบสนองความต้องการ
·อิทธิพลทางสิ่งแวดล้อม (environment impact) ที่บุคคลต่อมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเกิดเป็นพฤติกรรมการแสดงออกต่างๆ

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แค่อยากจะคิดความเห็น (2)

nareerat
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

น่าจะมีที่มาของข้อมูล หรือกล่าวถึง เอกสารอ้างอิง  referenceเพื่อสะดวกในการหาข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

rrine
IP: xxx.28.180.201
เขียนเมื่อ 

หาข้อมูลได้จากหนังสือที่ว่าด้วย management และพวก marketing, customer behavior