ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์การ

องค์การ

องค์การต่างได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่
1.การกระจายตัวของแรงงาน (Work Force Diversity) แรงงานมีการกระจายตัวทั้งด้านเพศ,อายุ มีความแตกต่างของทักษะ ความรู้และความทุ่มเทในการทำงาน   
2.การลดลงของความจงรักภักดี (Declining Loyalty) แต่เดิมคนจะทำงานกับองค์การเพียงแห่งเดียวจนเกษียณ เป็นความผูกพัน จงรักภักดี แต่ปัจจุบันคนที่มีความสามารถพร้อมี่จะย้ายที่ทำงานหากได้รับข้อเสนอที่ดีกว่า 
3.เวลาทำงานสั้นลง (Labor Shortage) คนทำงานต่างเรียกร้องชั่วโมงการทำงานที่สั้นลง เป็นมนุษย์ 40 ชั่วโมง มนุษย์ 35 ชั่วโมง การทำงานล่วงเวลาจะต้องได้รับค่าตอบแทนที่มากขึ้น หาคนที่จะทำงานล่วงเวลาเพื่อประโยชน์ต่อองค์การโดยไม่คิดหวังผลประโยชน์นั้นค่อนข้างยาก
4.การขาดทักษะ (Skill Deficiencies) บุคลากรที่มีความรู้แต่ขาดความสามารถในการทำงานเริ่มมีมากขึ้น แม้จะมีระบบในการคัดเลือกบุคลากรก่อนการเข้าทำงานแล้วแต่ก็ยังคงได้ผู้ซึ่งเสมือนมีความสามารถแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้จริงอยู่เสมอ
5.รูปแบบแรงงาน.2.ระดับ(The Bi-Modal Work Force : Blue and White collar) พนักงานมีการแบ่งแยกออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ชั้นแรงงานและชั้นบริหาร ซึ่งทำให้เกิดความแตกต่างในฐานะทางสังคมและรายได้
6.การกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง (Stimulating Innovation and Change) แต่ละองค์การต้องกระตุ้นให้เกิดการนำนวัตกรรมใหม่มาใช้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีทั้งส่วนที่จะทำให้กระบวนการทำงานเปลี่ยนแปลงไปก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานของบุคลากรในองค์การได้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แค่อยากจะคิดความเห็น (0)