บทความนี้ท่านอาจารย์ หมอ วิจารณ์ ลงใน blog ให้ไปอ่านศึกษา ผมอ่านแล้วเกิดความคิดว่าน่าจะเผยแพร่ โดยเฉพาะ เรื่อง "ba" ที่เป็นเทคนิคที่น่าสนใจครับ เพราะจะเป็น เวที ให้เรา ได้ "ลปรร" ได้ หลายรูป แบบ และ ผู้นำจะได้ลองนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ วัฒนธรรมของหน่วยงานของเจ้าของครับ

บทบาทของ ผู้นำในการจัดการความรู้

เนื่องจาก สินทรัพย์ทางความรู้ เป็นสิ่งที่สำคัญต่อองค์กรในการสร้างและรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน

ดังนั้น ภาวะผู้นำจึงนับว่ามีความจำเป็นในการสนับสนุนการจัดการความรู้หรือกระบวนการสร้างความรู้

  บทบาทแรก ที่ผู้นำควรทำคือการสร้างวิสัยทัศน์ทางความรู้ (knowledge vision) เช่น การแจ้งให้มีมงานได้ทราบถึงทิศทางที่องค์กรมุ่งไป

  บทบาทที่สองคือพัฒนาและกำหนดแนวทางของสินทรัพย์ทางความรู้ขึ้นมาใหม่ เช่น ทำให้ทีมงานตระหนักถึงสินทรัพย์ทางความรู้ที่มีอยู่และควรจะสร้างสินทรัพย์ประเภทใดขึ้นมา

  บทบาทที่สาม เกี่ยวข้องกับการสร้างและรักษาไว้

  บทบาทที่สี่ คือการกระตุ้นให้เกิด ba

   (ba คือสถานที่ที่ผู้คนร่วมแบ่งปันความรู้ที่ตนเองมีอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยมุ่งเน้นในการแสดงความคิดเห็น หรือ มุมมองที่แตกต่างหลากหลายเพราะผู้ร่วมแบ่งปันความรู้แต่ละคนมีประสบการณ์และความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของแต่ละคน เมื่อแต่ละคนได้ร่วมแบ่งปันความรู้ร่วมกันก็จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งจากตัวพวกเขาเอง ตัวของผู้ร่วมแบ่งปันและทำให้เกิดความรู้ใหม่ขึ้นมา

   ba สามารถอยู่ในแบบรูปธรรมเช่น สำนักงานหรือสถาปัตยกรรมที่เป็นที่อำนวยความสะดวกในการแบ่งปันความรู้ หรือ

  ba อาจจะออกมาในรูปแบบการแลกเปลี่ยนโดยผ่านทางข้อความอีเมลล์ การประชุมทางไกล หรือการสร้างโฮมเพจ ส่วนตัวเพื่อพนักงานทุกคนในบริษัท นอกจากนั้น

  ba ก็อาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ เช่น ประสบการณ์ ความคิดและแบบอย่างแลกเปลี่ยน ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือ

  ba ให้ความสำคัญกับการปฏิสัมพันธ์ โดยการจัดหาสภาวะหรือเงื่อนไขที่ดีให้แก่ผู้รู้)

  บทบาทที่ห้า คือการเป็นผู้นำในกระบวนการตัวแบบ SECI เช่นจัดการในเรื่องการสร้างความรู้และแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่ได้รับการสร้างขึ้นมา

 ด้วยความเคารพครับ

  JJ