ประเมินสามมิติ

เกิดการเคลื่อนงานทุกหย่อมในสังคม ที่โน่นบ้าง ที่นี่บ้าง เกิดกระบวนการเรียนรู้ เกิดการผลิต “สร้างคน-สร้างงาน-สร้างปัญญา” อย่างต่อเนื่อง มีผลลัพธ์ ผลสืบเนื่อง ผลกระทบทั้งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม ผลเชิงนามธรรมนั้นมากมหาศาลกว่าผลเชิงรูปธรรมมากๆ
ทุนจาก สสส. ได้สนับสนุนให้เกิดระบบใหญ่ คือ โครงการการสื่อสารเพื่อสุขภาพ ซึ่งในระบบใหญ่แบ่งย่อยออกเป็นระบบรอง 3 ระบบ คือ โครงการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข และทีมประสานงานกลาง โดยสองระบบแรก(มีชื่อเล่นว่า โครงการแม่ไก่ไข่ดก) แตกออกเป็นระบบย่อย ระบบจิ๋ว เหมือนปลาตะเพียนใบลาน ซึ่งเรียกว่าโครงการย่อย มีชื่อเล่นว่าโครงการลูกเจี๊ยบหลากหลายทั้งผู้คน ภูมิหลัง ทักษะ และประเด็น แต่มีจุดร่วมกันคือ “รักสื่อพื้นบ้าน รักที่จะรู้เท่าทัน” จึงเกิดการเคลื่อนงานทุกหย่อมในสังคม ที่โน่นบ้าง ที่นี่บ้าง เกิดกระบวนการเรียนรู้ เกิดการผลิต “สร้างคน-สร้างงาน-สร้างปัญญา” อย่างต่อเนื่อง มีผลลัพธ์ ผลสืบเนื่อง ผลกระทบทั้งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม ผลเชิงนามธรรมนั้นมากมหาศาลกว่าผลเชิงรูปธรรมมากๆ เพราะโครงการนี้ได้ติด ”ซอฟแวร์วิธีคิด” ให้แก่ทีมงานและภาคี เหมือนการแทรกรหัสคำสั่งเล็กๆ แพร่กระจายในระบบเหมือนไวรัสคอมพิวเตอร์ แต่เป็นไวรัสดี ที่ทำให้เกิด “การตื่นรู้ ” ในคน คนแล้วคนเล่าจนมีจำนวนมากพอ เกิด Critical mass พร้อมจะเคลื่อนสังคมต่อได้ โดยใช้ทุนทางสังคมที่เคยมี ร่วมกับงบประมาณ ทั้งแบบ Inclusive และ Exclusive
            ในด้านความคุ้มค่า โครงการนี้จัดเป็นโครงการที่คุ้มค่า เพราะนำคุณค่าเดิมที่เกือบสูญหายมาฟื้นชีวิตใหม่แล้วลุกลามความดีผ่านวัฒนธรรมและช่องทางเดิมที่สื่อพื้นบ้านเคยทำหน้าที่ ปลุกวิญญาณคนไทยให้รู้เท่าทัน มีโอกาสและแนวโน้มที่ดีที่จะได้รับงบประมาณจากท้องถิ่นหรือหน่วยราชการอื่น ไม่จำเป็นต้องพึ่งพิง สสส. ไปตลอด คือ เป็นโครงการที่มีวุฒิภาวะพอจะเติบโตเองได้
แต่ทั้งนี้ สสส.น่าจะสนับสนุนต่อในปีที่ 3 แต่น่าจะร่วมกันตั้งเป้าหมายหาแหลล่งสนับสนุนอื่นมาสมทบในปีที่ 4 – 5 ไปพร้อมกับการเคลื่อนกิจกรรมในปีที่ 3

การเติบโตจากภายใน จากนั้นก็ออกลูกหลานแตกแล้วโตเป็นลักษณะที่น่าชื่นชมของโครงการนี้         ผู้ประเมินยืนยันความพยามยามทุกวิถีทางที่จะคุม Concept ให้ตรงสู่การสร้างสุขภาพ โดยไม่ยึดติดรูปแบบและกลุ่มคน
ทั้งนี้ต้องมีช่องทางในการกำกับ Concept ที่จริงจัง และสร้างรูปธรรมต้นแบบที่ดีเพื่อเปิดมิติใหม่ของการทำงานชุมชนควบคู่ไปกับการสร้างความรู้ อาทิ การถอดบทเรียน ซึ่งเป็นอะไรที่มากกว่าการบอกเล่า    กิจกรรมหรือทำรายงาน ชั่วโมงบินของผู้ประสานงานที่ทำงานถึงปีที่ 3 ต้องสร้างงานถอดบทเรียนออกมาสม่ำเสมอจนเป็นชีวิตประจำวัน
            ช่องทางเผยแพร่บทเรียนที่ถูกทอด เสนอให้เพิ่มการเขียน blog ที่ http://c4hnews.gotoknow.org เพราะเป็นพื้นที่เสมือนซึ่งคนไทยที่ตื่นรู้ ใฝ่รู้นับหมื่นคน แลกเปลี่ยนความรู้ทุกวัน วันละนับพันครั้ง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อสารสุขความเห็น (0)