เป็นระยะเวลาเกือบ 2 ปี แล้วที่เข้ามาทำความรู้จักและลงมือจัดการความรู้ของจังหวัด ได้ทบทวนตัวเองในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตั้งแต่รวบรวมทีมงาน ร่วมจัดทำแผนการจัดการความรู้ และดำเนินการตามแผนฯ ซึ่งในช่วงของการปฏิบัตินี่เอง ทำให้บทบาทหน้าที่ที่ทำอยู่ชัดเจนขึ้น คือ
  • แมวมองหน่วยงานที่มีพฤติกรรมขององค์กรเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
  • ประสานงานเพื่อให้เกิดเวทีการ ลปรร.
  • หาผู้รู้ ที่ปรึกษา มาตะล่อม ปรับวิธีการดำเนินการ เพื่อให้เกิดการ ลปรร.
  • เชื่อมให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานร่วมคิด หาวิธีการ ช่องทางที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับที่ปรึกษา
  • เฝ้ามองเวทีการ ลปรร. ที่วิทยากรกระบวนการของหน่วยงานซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และที่ปรึกษา ที่ได้รับความเชื่อถือดำเนินการ มองอย่างชื่นชม
  • นำเสนอการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติให้ผู้บริหารรับทราบ