ลักษณะภูมิประเทศ


            สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะประมาณ  ร้อยละ ๘๕  เป็นภูเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และมีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่  มีที่ราบประมาณร้อยละ ๑๘

              เกาะช้างได้ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง  เมื่อวันที่  ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๒๕   มีเนื้อที่ประมาณ  ๔๐๖,๒๓๐ ไร่  คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔๖ของเนื้อที่ทั้งหมด

Snow Angel Ice Skating