โอกาสในการพัฒนาของศูนย์บริการวิชาการ

 หลังจากที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘ (คลิก) ได้เข้ามาเยี่ยมให้คำแนะนำ และ สัมภาษณ์บุคลากร รวมทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รองศาสตราจารย์ สุนีย์ สินธุเดชะ หรือ อาจารย์  แม่ของพวกเรา รวมทั้ง ท่านจีระ ไตรถวิล อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 Love Letterข้อเสนอแนะมีดังนี้ครับ

 ๑.บุคลากรสายสนับสนุนมีอัตราการเปลี่ยนงานบ่อยมาก หากได้รับการสนับสนุนให้บุคลากรมีความมั่นคงในการทำงาน น่าจะเป็นผลดีต่อภารกิจของศูนย์บริการวิชาการ

 ๒.ควรแสวงหาทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้สามารถรองรับภาระกิจด้านการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 ๓.ควรมีจัดทำระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการบริหารทรัพยากรเพื่อเอื้อต่อการทำงาน

 ๔.ควรเผยแพร่ความรู้ที่จัดอบรมไปแล้วและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้ โดยผ่านเวปไซต์ของศูนย์

 ๕. ควรมีเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นปัจจุบันและครอบคลุมเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ การบริการวิชาการภายนอกได้อย่างรวดเร็ว

 ในส่วนของศูนย์บริการวิชาการ ได้มีการประเมินคูรภาพภายในจาก คณะผู้ประเมิน นำโดยอดีตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นท.กำจร มนูปิจุ ร.น และ คณะ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๔๙ มี  รายงานผลสามารถอ่านได่โดย คลิก ที่นี่ครับ

 ผลการประเมินทั้งหมดจะได้นำไปปรับปรุงเพื่อการพัฒนา "งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มนส่วนที่ศูนย์บริการวิชาการ รับผิดชอบที่ โรงแรมสักภูเดือน ในระหว่างวันที่ ๒-๔ กันยายน ๒๕๔๙"

 Computerเรียนเชิญ คณะวิชา หน่วยงานทั้งภายใน และ นอกมหาวิทยาลัย องค์กรเอกชน หรือ ท่านผู้ที่สนใจ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาครับ

JJ