วันนี้ได้มีโอกาสแนะนำความรู้เกี่ยวกับ Blog ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนดา เตชทรัพย์อมร ท่านเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะสหเวชศาสตร์ เป็นอาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด มีความสนใจเกี่ยวกับ Blog แต่เวลาไม่ค่อยจะเอื้ออำนวย มีคนไข้ขาประจำเยอะครับอาจารย์พยายามเฝ้ามองผมอยู่ว่าจะมีเวลาให้อาจารย์ได้ตอนไหนบ้าง อาจารย์เคยได้สมัครเป็นสมาชิก Gotoknow แล้วแต่ยังไม่ได้สร้าง Blog 

     เป็น Blog ที่น่าสนใจ อยากเชิญชวนให้ทุกท่านติดตามดูครับ

 ผศ. ปนดา เตชทรัพย์อมร
คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร


Blog : คลินิกปวดหลัง ปวดคอ


                                                                       บอย สหเวช