กิ่งอำเภอเกาะช้างมีลักษณะเป็นหมู่เกาะ  
ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ประมาณ  ๒๘  เกาะ 
มีพื้นที่ ที่เป็นพื้นดินและพื้นน้ำรวมทั้งหมด  ๖๕๐  ตารางกิโลเมตร  เฉพาะเกาะช้างมีพื้นที่  ๒๐๐   ตารางกิโลเมตร  (๑๒๕,๐๐๐ ไร่)  เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ  ๒ รองจากเกาะภูเก็ต

 อยู่ห่างจากอำเภอ แหลมงอบประมาณ  ๘  กิโลเมตร  


ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  ๒๕  กิโลเมตร  

อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ  ประมาณ  ๓๔๐  กิโลเมตร

ทิศเหนือ                ติดต่อกับทะเลอ่าวไทยและอำเภอแหลมงอบ

ทิศใต้                  ติดต่อกับทะเลอ่าวไทยและกิ่งอำเภอเกาะกูด

ทิศตะวันออก             ติดต่อกับทะเลอ่าวไทยและอำเภอเมือง

ทิศตะวันตก              ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย