การวิเคราะห์สาเหตุรากของปํญหาหรือเรียกสั้นว่าRCA(อย่าเข้าใจว่าไปทำแถวเพชรบุรีตัดใหม่นะค่ะ)เป็นเรื่องที่เจ้าของหน่วยงานที่พบเหตุการณ์ต้องมาวิเคราะห์และหาทางแก้ไข้ไม่ให้เกิดซ้ำอีกหลักการที่สำคัญคือต้องค้นหาสาเหตุที่แท้จริงที่อาจซ่อนอยู่ แฝงกายอยู่พร้อมที่จะปรากฏตัวจากความพลั้งพลาดของผู้ปฏิบัติงาน ในความเห็นของดิฉัน ผู้เป็นหัวหน้า/ผู้บริหารควรจะ

1.มองผลลัพธ์ว่ามาจากกระบวนการทำงาน ไม่ใช่เพ็งเล็งหาใครผิดเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะใครละเลยหน้าที่..ไม่ทำตามWI/CPG ฯลฯ

2.มีทีมเข้าไปค้นหาสาเหตุของปัญหาเบื้องต้นในกระบวนการแล้วสืบสาวไปเรื่อยๆจนถึงสาเหตุรากที่ซ่อนอยู่ในระบบ

3.ทำงานเป็นทีมเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง

ขอความเห็นเรื่องนี้ใครมีขอเสนอแนะช่วยแลกเปลี่ยนด้วย