คณะวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้   KM  กำหนดการมาเยี่ยมเยียน โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ  ในวันที่  11  กันยายน  2549  โดย  คณะ 

ผศ. ดร. เลขา   ปิยะอัจฉริยะ   

โรงเรียนยินดีต้อนรับ  คณะวิจัยโครงการฯ

Website ของโครงการวิจั ยGotSmiley for FREE! Click Herehttp://203.170.173.161/webtest