การทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE) มีประโยชน์อย่างไรกับงานวิจัย ไมมีการทบทวนวรรณกรรมได้หรือไม่ ถึแม้ว่างานวิจัยในปัจจุบันจะมีความอิสระหลากหลายและวิธีวิทยาจะมีการยืดหยุ่นมากแต่ "การทบทวนวรรณกรรม"ที่เกี่ยวข้องยังมีความจำเป็นกับนักวิจัยมากมาย เช่น จะได้รู้ว่ามีใครทำอะไร อยู่บ้างในเรื่องที่เรากำลังจะทำ รวมทั้งจะได้รู้ว่า องค์ความรู้ที่มีอยู่ยังมีช่องว่างอะไรที่ยังไม่มีใครค้นหา และเติมเต็มเลย และที่สำคัญทำให้มีความน่าเชื่อถือ ว่าผู้ทำวิจัยมีความรู้ทั้งลึกและกว้างในเรื่องที่ทำ และสามารถหาช่องว่างเติมเต็มได้

    อะไรบ้างที่เป็นการทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE) ตามความหมายแล้ว เป็นสิ่งที่เราสามารถอ่าน ศึกษา และสามารถดึงเอามาเป็นความรู้ เช่น เอกสารงานวิจัย บทความ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ หนังสือต่างๆ เอกสารวิทยานิพนธ์ รายงานประจำปี ของหน่วยงานต่างๆ  CD ROM  CD และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

    การเขียนทบทวนวรรณกรรมจะทำอย่างไร

   1.ในขั้นต้นควรเขียนทำเพื่อ บอกขอบข่าย

   2.ควรเขียนจากภาพกว้างและลึก

   3.จะต้องบอกได้ว่ามีการค้นพบความรู้/ความจริงอะไรในอดีต

   4.นำเสนอให้เห็นว่าการศึกษาในอดีตยังไม่ครอบคลุม

   5.นำเสนอให้เห็นว่า งานวิจัยของเราจะมีส่วนเติมเต็มขององค์ความรู้

  6.ต้องระลึกอยู่เสมอว่า"อะไรเป็นระดับในงานวิจัยของเรา"

  7.เวลาอ่านทบทวนวรรณกรรมต้องอ่านอย่างมีจุดประสงค์

  8.ศึกษารูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง

  9.อย่าคัดลอกงานวิจัย แต่ ควรเขียนวิเคราะห์จากตัวเรา