วันนี้ได้รับแจ้งข่าวจากหัวหน้า วัฒนา  ก้อนเชื้อรัตน์ว่า 

คณะ ดร.สุวัฒน์  เงินฉ่ำจะเยี่ยม สพท.นม.1  และโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้  ในระหว่างวันที่  27-28  กันยายน  2549    และทาง สพท.นม.1  ได้จัดทำกำหนดการเยี่ยมได้ดังนี้

     ช่วงเช้าของวันที่ 27  กันยายน 2549 ประชุมติดตามความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก 5  องค์กร (ทีมแกนนำนักาจัดการความรู้ของสพท.นม. 1 โรงเรียนบุญวัฒนา  สุขานารี  อัสสัมชัญนครราชสีมา และเทศบาล 4 (เพาะชำ)  และในช่วงบ่ายจะไปเยี่ยมนิเทศผลงาน KM ของโรงเรียนบุญวัฒนาและสุขานารี

     ช่วงเข้าของวันที่  28  กันยายน  2549 จะไปเยี่ยมนิเทศผลงาน KM ของโรงเรียนเทศบาล 4  (เพาะชำ) และอัสสัมชัญนครราชสีมา

             จึงแจ้งให้ทีมนักจัดการความรู้ของ สพท.นม.1 และโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างทราบโดยทั่วกัน