การเรียนรู้ไร้พรมแดน  
รวมไฟล์บทความและการบรรยายของ ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด

 
  การจัดการความรู้ และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
(ไฟล์ PowerPoint ในรูป zip ขนาด 2.6 MB) 

  หน้าต่างความรู้

  TUNA Model (ไฟล์ประกอบการบรรยาย)

  การจัดการความรู้ จาก หลักการ สู่ การปฏิบัติ (ไฟล์ประกอบการบรรยาย)

  การจัดการความรู้…สู่อนาคตที่ใฝ่ฝัน

  การจัดการความรู้ (ไฟล์ประกอบการบรรยาย)

  นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่การศึกษาที่แท้

  บทสัมภาษณ์ เรื่อง "นวัตกรรมทางการศึกษา"

  ความรู้ ปัญญา และการเรียนรู้

  ภาวะผู้นำ และการเปลี่ยนแปลง