การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) แน่นอนครับในทำวิทยานิพนธ์  หรือการวิจัยนั้นสิ่งที่นักศึกษา และนักวิจัยต้องทำหลังจากได้หัวข้อการทำในเบื้องต้นแล้ว เพื่อจะได้ทราบว่า ในเรื่องที่เรากำลังจะทำนั้นมีใครทำบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน หรือหากซ้ำต้องดูต่อว่างานวิจัยก่อนหน้านี้มีข้อบกพร่องอย่างไร และเป็นการพิสูจน์ทราบถึงปัญหาที่คิดว่าจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงในเรื่องที่เรากำลังจะทำ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างกรอบในการวิจัยให้กับเราได้เป็นอย่างดี

 

                       การทบทวนวรรณกรรมแบบขนมชั้นเกิดอย่างไร จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในแวดวงวิชาการของบ้านเรา กลุ่มอาจารย์ก็จะบอกว่านักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ส่วนมากจะทำการทบทวนวรรณกรรม ( Literature Review) ไม่ค่อยถูกต้องนัก (แต่ที่ดีๆ ก็มีนะครับ) เนื่องจากไปอ่านในเรื่องที่ต้องการแล้วทำการ Copy เนื้อหาที่ต้องการในแต่ละเล่มแล้วก็นำมา Paste เรียงต่อๆ กันในวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยของตนเอง โดยไม่ได้มีการสังเคราะห์ข้อมูลก่อนนำมาเขียนในงานวิจัยของตนเอง ลักษณะแบบนี้จึงเรียกว่า การทบทวนวรรณกรรมแบบขนมชั้น

                 

                   พัฒนบูรณาการศาสตร์จะหลีกเลี่ยง นี่เป็นสิ่งที่ทีม Adviser ของหลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความเป็นห่วงอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาของหลักสูตร โดยเฉพาะ ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย จันทะเสน อาจารย์ ดร.สุทธิดา  แจ่มใส และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสวง   รวยสูงเนิน ซึ่งให้ความสนใจเป็นพิเศษ และในวันนี้พวกเรานักศึกษาของหลักสูตร จึงได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ทั้งสองท่านตลอดทั้งวัน เพื่อเราจะหลีกเลี่ยงในการทำวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ที่มี การทบทวนวรรณกรรมแบบขนมชั้น เพื่อจะได้พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพต่อไป

ขอบคุณครับ

อุทัย   อันพิมพ์

28 สิงหาคม 2549