ผมอ่านในจดหมายข่าว ประชากรและการพัฒนา      พบข้อความเกี่ยวกับจริยธรรมในการวิจัยที่น่าจะนำมาบอกต่อ   ดังต่อไปนี้

จริยธรรมพื้นฐาน 10 ประการของนักวิจัย
ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต

       การเป็นนักวิจัยที่ดี ต้องปฏิบัติตาม “จริยธรรมพื้นฐาน 10 ประการของนักวิจัย” * ดังนี้
            ประการที่หนึ่ง ต้องได้รับการยินยอมจากประชากรตัวอย่างในการวิจัย
            ประการที่สอง ต้องเคารพประชากรตัวอย่างเสมือนอาจารย์ของตน
            ประการที่สาม ต้องเก็บความลับของข้อมูลที่ได้จากประชากรตัวอย่างอย่างเคร่งครัด
            ประการที่สี่ ต้องไม่ทำให้ประชากรตัวอย่างเกิดความบีบคั้นทั้งทางกายและใจ
            ประการที่ห้า ต้องให้เกียรติผู้ร่วมวิจัยและผู้มีส่วนช่วยเหลือในการวิจัย
            ประการที่หก ต้องให้เกียรติในการอ้างอิงข้อมูล
            ประการที่เจ็ด ต้องซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ ไม่หลอกลวง ผลการวิจัยต่อสาธารณชน
            ประการที่แปด ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้ที่ได้จากการวิจัยให้เป็นสาธารณประโยชน์
            ประการที่เก้า ต้องหลีกเลี่ยงประเด็นหรือหัวข้อวิจัยที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องงมงาย
            ประการที่สิบ ต้องให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าถึงข้อมูลหรือผลการวิจัยโดยง่าย

      ก่อนที่ท่านจะดำเนินการวิจัย ท่านควรมีการวางกรอบจริยธรรมในการวิจัยให้ครอบคลุมจริยธรรมพื้นฐาน 10 ประการนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
* “จริยธรรมพื้นฐาน 10 ประการของนักวิจัย” เรียบเรียงจาก
1 UNESCO, MOST Secretariat. Ethical Guidelines for International Comparative Social Science Research in the Framework of MOST, MOST Phase I website, 1994-2003.
2 มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์, ชุดวิชาการทำวิจัยเบื้องต้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี สถาบันพระบรมราชชนก, กรกฎาคม 2549. (http://www.banr.ac.th/e_le/f_res/lesl.htm)
 
        คัดลอกจาก จดหมายข่าว ประชากรและการพัฒนา (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล) ปีที่ ๒๖  ฉบับที่ ๖  สิงหาคม - กันยายน ๒๕๔๙


วิจารณ์ พานิช
๒๗ สค. ๔๙