นายน้อม คงเทพ ราษฎรหมู่ที่ 10 บ้านไสโพธิ์ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นเกษตรกรคนแรกของตำบลดอนทราย ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทำไร่นาสวนผสม หลังจากพยายามฟันฝ่าอุปสรรค ล้มลุกคลุกคลานมาหลายปี แต่ด้วยความขยัน มุมานะ อดทน อดออม และกล้าคิดกล้าทำ โดยยึดหลักตามแนวทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้วันนี้ นายน้อม เป็นเกษตรกรคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยการทำไร่นาสวนผสมบนพื้นที่ 23 ไร่ นายน้อม ได้แบ่งพื้นที่ดินออกเป็นแปลง ๆ ดังนี้

             พื้นที่ปลูกข้าว 7 ไร่ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลทำนาก็ปลูกถั่วลิสงเป็นรายได้เสริมเป็นการปรับปรุงดินนาไปในตัว

             พื้นที่เก็บน้ำ  3  ไร่  รวมทั้งการเลี้ยงปลาน้ำจืดในสระ

            พื้นที่ปลูกพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก  11 ไร่

            พื้นที่พักอาศัย  2 ไร่ รวมทั้งยังได้ปลูกไม้ใช้สอยและสมุนไพรทั้วบริเวณบ้าน

            จากการประกอบอาชีพทำไร่นาสวนผสมของ นายน้อม จะเห็นได้ว่าทุกอย่างที่ผลิตสามารถใช้เป็นอาหารในครัวเรือนได้และยังสามารถขายได้ทุกอย่างทำให้มีรายได้ทุกวัน และที่สำคัญระบบการผลิตกิจกรรมมีการเกื้อกูลกัน ช่วยลดต้นทุนการผลิตจากการนำมูลสัตว์และเศษพืชมาทำปุ๋ยหมัก มาใช้ในแปลงผัก เศษผักที่เหลือเป็นอาหารปลา ส่วนการปลูกถั่วลิสงหลังนา ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี ทั้งนี้ นายน้อมได้ฝากบอกว่า หากท่านใดสนใจมีความยินดีจะให้คำแนะนำ แต่ทิ้งท้ายว่า ต้องขยันและทำจริง