"เราจะมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เราสร้างขึ้นได้อย่างไร

การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

สรุปเนื้อหาที่ว่า "เราจะมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เราสร้างขึ้นได้อย่างไร" นั้น จากการสืบค้น
หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ควรมีขั้นตอนดังนี้
         1.ทดลอง 1:1 โดยเลือกนักเรียนให้อ่านและตอบคำถาม แล้วปรับปรุง
        2.ทดลองกับกลุ่มเล็ก (10 คน) แล้วปรับปรุง
        3.ทดลองภาคสนามเพื่อประสิทธิภาพตามเกณฑ์     (หาค่า E1 และ E2 )


การกำหนดเกณฑ์การหาประสิทธิภาพ โดยทั่วไปกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
        1.เนื้อหาวิชาที่เป็นความรู้ ความจำ  ควรตั้งเกณฑ์ไว้ที่   80/80 , 85/85 , 90/90
        2.เนื้อหาวิชาที่เป็นทักษะหรือเจตคติ  ควรตั้งเกณฑ์ไว้ที่  70/70  , 75/75
        3.ประสิทธิภาพที่คำนวณได้ต่ำกว่าเกณฑ์ไม่เกิน 5 % สามารถยอมรับได้


การพิสูจน์ประสิทธิภาพ มีด้วยกัน 4 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1
 วิธีบรรยายเปรียบเทียบสภาพก่อนและหลังการใช้นวัตกรรม จากการทดลองกับกลุ่มทดลอง
บรรยายเชิงคุณภาพเพื่อให้เห็นว่าหลังการใช้นวัตกรรมแล้ว ผู้เรียนมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นที่น่าพอใจ
มากน้อยเพียงใด
วิธีที่ 2
 วิธีนิยามตัวบ่งชี้ที่แสดงผลลัพธ์ที่ต้องการแล้วเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการใช้นวัตกรรม
เช่น กำหนดผลสัมฤทธิ์ไว้ร้อยละ 65 แสดงว่าหลังการทดลองใช้นวัตกรรมแล้ว
ผู้เรียนทุกคนจะต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 65 จึงจะถือว่านวัตกรรมนั้นมีประสิทธิภาพ
วิธีที่ 3
 วิธีคำนวณหาอัตราส่วนระหว่างร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สอบแบบทดสอบอิงเกณฑ์ (P1)
ต่อ  ร้อยละของคะแนนเต็มที่กำหนดผ่านเกณฑ์ (P2) เช่น
P1: P2 = 75 : 60
หมายถึงมีผู้เรียนจำนวนร้อยละ 75 ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม จึงถือว่านวัตกรรมมีประสิทธิภาพ
วิธีที่ 4
โดยการใช้สูตร E1 / E2 ต้องกำหนดค่าไว้ก่อนการทดลอง
เช่น 80 / 80

E1 = ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนเต็มระหว่างการ
     ปฏิบัติการใช้นวัตกรรม
E2 = ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนเต็มหลังการใช้
     นวัตกรรม

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sureepornch

คำสำคัญ (Tags)#ส่งงาน

หมายเลขบันทึก: 46492, เขียน: 26 Aug 2006 @ 12:23 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • ก่อนการนำนวัตกรรมไปทดลองใช้ ควรมีการนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินก่อนด้วยครับ
เขียนเมื่อ 

ทำงานได้ดีครับต้องขอชื่นชม