เรามั่นใจใจประสิทธิภาพและคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เราสร้างขึ้นได้อย่างไร


ประสิทธิภาพและคุณภาพ

เกณฑ์ในการพิจารณา CAI ที่มีประสิทธิภาพ ควรประกอบด้วย

        1.  เนื้อหา ความถูกต้อง คุณค่า ฯลฯ

        2.  วิธีการสอนหรือการเสนอเนื้อหา ความมุ่งหมายชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ มีความชัดเจนและตามตรรกะ เหมาะสมกับผู้เรียน การใช้ภาพ แสง สี และกราฟิกเหมาะสม น่าสนใจ ช่วยส่งเสริมในการคิดสร้างสรรค์ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเหมาะสมกับสถานการณ์ เวลา และเหตุการณ์ ช่วยบูรณาการประสบการณ์ในอดีตผู้เรียนสามารถควบคุมได้ ฯลฯ

        3.  เทคนิควิธีการ การแสดงผล ง่ายต่อการใช้งาน มีความแน่นอนเชื่อถือได้

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์

หมายถึง  ความสามารถของบทเรียนในการสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ถึงระดับเกณฑ์ที่คาดหวังไว้มีกระบวนการที่สำคัญ  2  ขั้นตอน

           1.  วิธีการหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล เป็นการหาประสิทธิภาพโดยอาศัยหลักความรู้และเหตุผล  โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณาตัดสินคุณค่า

          2.   การประสิทธิภาพเชิงประจักษ์  โดยการนำสื่อไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย

การกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ

          ประสิทธิภาพที่วัดออกมาจะพิจารณาจาก  ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนแบบฝึกหัด  กับค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนแบบทดสอบ   แสดงเป็นตัวเลข  2  ตัว  เช่น  80/80,  85/85,  90/90

ขั้นตอนการทดลองหาประสิทธิภาพ

          1. ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง

                  1.1  เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของสื่อ  ในด้านการออกแบบ  ขนาดของตัวอักษร ภาพนิ่ง/เคลื่อนไหว คำบรรยาย สี เสียง เป็นต้น

                 1.2   ทดลองโดยใช้นักเรียนระดับเดียวกัน เก่ง   ปานกลาง อ่อน อย่างละ 1 คน ดูสื่อที่สร้างขึ้น    ครูคอยซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการออกแบบข้างต้น

           2. ทดลองแบบกลุ่มเล็ก

                  2.1  ใช้เด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน กลุ่มละ 3-10 คน

                 2.2   ทดลองเหมือนการทดลองจริงโดยใช้เครื่องมือทุกชนิด เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ แบบทดสอบ แบบสอบถามความพึงพอใจ

                 2.3  เพื่อตรวจสอบเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมและข้อบกพร่องของการออกแบบอื่นๆ

           3. ทดลองแบบภาคสนาม

                 3.1  เป็นการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่กำหนด

                3.2   เพื่อหาคุณภาพของสื่อ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่กำหนด

                3.3   มีการทดสอบก่อนเรียน เก็บคะแนนระหว่างเรียน ทดสอบหลังเรียน และสอบถามความพึงพอใจต่อ    การเรียนวิธีนี้

               3.4   ถ้าจะทดสอบความคงทนในการเรียน ก็ใช้แบบทดสอบเดิม สอบอีกครั้งหลังการเรียนผ่านไป    2-3 สัปดาห์ การหาค่าประสิทธิภาพรวมของบทเรียนคอมพิวเตอร์ มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์

                        95 – 100     มีประสิทธิภาพดีมาก

                       91 – 94       มีประสิทธิภาพดี

                       80 – 89       มีประสิทธิภาพ

                       ต่ำกว่า 80   ต้องปรับปรุงแก้ไข 

หมายเลขบันทึก: 46490เขียนเมื่อ 26 สิงหาคม 2006 12:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 มิถุนายน 2012 20:19 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
  • เยี่ยมมากครับ
  • เขียนจากความเข้าใจใช่ไหมครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท