เราจะมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เราสร้างขึ้นได้อย่างไร

peit
กระบวนการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

การจัดการเรียนการสอน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสื่อการเรียนการสอนประกอบ เพื่อให้การเรียนการสอนมีชีวิตชา และผู้เรียนสามารถรับรู้ได้มากขึ้น ดังนั้นสื่อการเรียนการสอนทีี่ได้พัฒนาขึ้นนั้น จะต้องได้รับการตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องจากผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้านหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะนำไปใช้จริง จึงจะสามารถสนองตอบวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างตรงประเด็น

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ก็เป็นสื่อชนิดหนึ่งที่จะต้องมีกระับวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ แล้วต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วเป็นอย่างดี โดยวิเคราะห์จากประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

 • การประเมินการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  1. ประเมินการวางแผนการใช้สื่อ เพื่อดูว่าสิ่งต่าง ๆ ที่วางไว้สามารถดำเนินไปตามแผนหรือไม่ หรือเป็นไปเพียงตามหลักการทฤษฎีแต่ไม่สามารถปฏิบัติจริงได้ จึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เพื่อการแก้ไขปรับปรุงในการวางแผนครั้งต่อไป
  2. ประเมินกระบวนการการใช้สื่อ เพื่อดูว่าการใช้สื่อในแต่ละขั้นตอนประสบปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไรบ้าง มีสาเหตุมาจากอะไร และมีการเตรียมการป้องกันไว้หรือไม่
  3. ประเมินผลที่ได้จากการใช้สื่อ เป็นผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนโดยตรงว่า เมื่อเรียนแล้วผู้เรียนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว้หรือไม่ และผลที่ได้นั้นเป็นไปตามเกณฑ์หรือต่ำกว่าเกณฑ์
 •  การประเมินตัวสื่อ โดยทั่วไปจะประเมินจากองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ ลักษณะสื่อและเนื้อหาสาระ โดยมีสาระที่ควรพิจารณาโดยสังเขป คือ
           ก. ลักษณะสื่อ จะประเมินจากลักษณะเฉพาะตามประเภทของสื่อ การออกแบบ เทคนิควิธีการและความสวยงาม ลักษณะเฉพาะตามประเภทของสื่อ หมายถึง สื่อแต่ละชนิดจะมีลักษณะเฉพาะหรือคุณลักษณะเฉพาะตัว สื่อที่แตกต่างกันจะมี
  ลักษณะและคุณค่าที่แตกต่างกัน

 •             - การออกแบบ ต้องออกแบบที่ช่วยให้สื่อสาระได้ชัดเจน เข้าใจง่าย สำหรับกลุ่มเป้าหมายสามารถนำเสนอ
  สาระสำคัญได้อย่างสนใจ กระชับได้ใจความครบถ้วน มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน หรือการฝึกอบรม

             - เทคนิควิธีพิจารณาเป็น 2 ลักษณะ คือ ด้านการนำเสนอ ต้องนำเสนอด้วยเทคนิควิธีที่ช่วยให้การนำเสนอสาระ
  เป็นไปอย่างชัดเจน ไม่คลุมเครือ ส่วนด้านการใช้สื่อควรเป็นเทคนิคที่ง่าย คล่องตัวและปลอดภัยในการใช้

             - ความสวยงาม ความงามของสื่อจะเป็นไปตามลักษณะเฉพาะของสื่อที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ ความประณีต ซึ่งต้องอาศัยการออกแบบอย่างลงตัวสื่อที่ดีต้องมีความงามในเชิงศิลปะและวัฒนธรรมเหมาะสมกับวัยและ
  กลุ่มเป้าหมาย

             - เนื้อหาสาระ จะต้องผ่านการวะเคราะห์กลั่นกรองโดยเนื้อหาที่ปรากฎในสื่อจะต้องครบถ้วนถูกต้อง
  มีการลำดับเนื้อหาอย่างเหมาะสม

 • ประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติงานที่ต้องการให้ประสบผลสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยงานนั้นจะต้องมีความรวดเร็ว ประหยัดและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
     
  ดังนั้น  ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึงหมายถึง คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สามารถ นำไปใช้ในกการสอนแล้ว ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์  และผู้เรียนมีความพึงพอใจ      
           กาหาประสิทธิภาพ  ก็หมายถึงการหาคุณภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ์ที่กำหนด     โดยไปวัดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อได้เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจบบทเรียนแล้ว  เช่น  จะใช้เกณฑ์  80/80 โดย
      80 ตัวแรก คือ ค่าคะแนนเฉลี่ยของจำนวนคำตอบที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูกต้อง จากการทำแบบฝึกหัดคิดเป็นร้อยละ 80
      80 ตัวหลัง คือ ค่าคะแนนเฉลี่ยของจำนวนคำตอบที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูกต้อง จากการทำแบบฝึกหัดคิดเป็นร้อยละ 80
      กระบวนการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถหาได้ดังนี้ เมื่อพัฒนาสื่อแล้ว ควรนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และโครงสร้าง ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักสูตรและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบบทเรียน
            เมื่อนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว ก็นำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง กลุ่ม ย่อย 1:1  1:10 และกลุ่มใหญ่ ภาคสนาม 1:100 ตามลำดับ
  ได้ผลอย่างไรแล้วนำไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  พัฒนาต่อไปจนเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงสามารถนำไปใช้ได้จริง

 •  

 • บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นานา นาโนเทคโนโลยี

  คำสำคัญ (Tags)#การหาประสิทธิภาพ

  หมายเลขบันทึก: 46489, เขียน: 26 Aug 2006 @ 11:40 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 14:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


  ความเห็น (1)

  เขียนเมื่อ 
  • เยี่ยมมาก
  • ครบถ้วนกระบวนความ
  • ขาดเพียงการจัดให้น่าอ่าน
  • กับขาดรูปตนเองในบล็อกครับ