การหาประสิทธิภาพ CAI

Say-Hi
การหาประสิทธิภาพ CAI
              บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันในการที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ ดังนั้น ก่อนที่จะนำสื่อไปทำการเผยแพร่เราจึงจำเป็นที่จะต้องทำการหาประสิทธิภาพของ CAI เพื่อที่จะได้รู้ว่าสื่อที่ทำออกมานั้น มีประสิทธิภาพเพียงพอ ซึ่งเครื่องมือที่ใชวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้จะต้องตรวจสอบและวิเคราะหหาค่าคุณภาพเครื่องมือก่อนทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือนั้นมีเกณฑมาตรฐานไดผลการวัดที่ถูกต้องและเชื่อถือไดในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ คุณภาพบางด้านเมื่อสร้างเครื่องมือเสร็จ ก็สามารถตรวจสอบไดทันที เช่นความเป็นปรนัย แตคุณภาพบางด้าน เช่น ความเที่ยงตรง ความยากง่าย อํานาจจําแนก ความเชื่อมั่นจะต้องนําเครื่องมือนั้นไปทดลองใช (Try out) กับกลุมทดลองเครื่องมือ แลวนําผลมาวิเคราะหหาค่า คุณภาพ ถ้าปรากฏว่าค่าคุณภาพ ด้านต่าง ๆ ที่วิเคราะห์ไม่ไดตามเกณฑ์ที่กําหนดไว ก็ต้องปรับปรุงแกไขและนําไปทดลองใหม่จนแน่ใจว่าได้ค่าคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดในการวัดผลการเรียนรูผู้สอนต้องมีความแน่ใจว่าเครื่องมือที่วัดนั้นมีคุณภาพดีพอ  ก่อนนําไปใชจริง ซึ่งลักษณะของเครื่องมือวัดผลการเรียนรูที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 1.       มีความเที่ยงตรง ( validity ) ค่ IOC แต่ละข้อต้องมีค่ามากกว่ 0.5 ซึ่งหมายถึงวัดไดตรงตามจุดประสงคของการวัด 2.     มีความเชื่อมั่น ( Reliability ) ของแบบทดสอบทั้งฉบับมีค่าไมต่ำกว่ 0.7 ซึ่งแสดงว่าเครื่องมือวัดใหผลการวัดที่สม่ำเสมอ แน่นอน คงที่ แม้จะวัดกี่ครั้งก็ตาม 3.     มีความเป็น ปรนัย หมายถึง เครื่องมือวัดที่มีข้อความชัดเจน การตรวจใหคะแนนมีมาตรฐานสามารถแปลความหมายพฤติกรรมไดตรงกัน ไม่       ว่าใครจะเป็นผู้วัดหรือผู้ตรวจ 4.       มีค่าความยากระหว่าง 0.2 - 0.8 (ไม่ควรยากเกินไปและไม่ง่ายเกินไป) 5.       มีค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.2 – 1.0 (ค่ายิ่งมากยิ่งดี ค่าที่คํานวณไดจะอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1)  การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังนี้ -          ด้านเนื้อหา  (content) -          ด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional System Design) -          ด้านการออกแบบหน้าจอ (Screen Design)

-          ด้านเทคนิค ( Technique)

  แหล่งข้อมูลอ้างอิง       http://th.wikipedia.org/wiki    

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Pantita Singphrom

คำสำคัญ (Tags)#ประสิทธิภาพ

หมายเลขบันทึก: 46486, เขียน: 26 Aug 2006 @ 11:33 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 20:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

แทนคุณ
IP: xxx.29.86.254
เขียนเมื่อ 
น่ารักจังเลย ครับ
แทนคุณ
IP: xxx.29.86.254
เขียนเมื่อ 
สวยแล้วยังมีสมองด้วย เก่งจริงๆครับ
กมลวรรณ
IP: xxx.172.207.94
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากค่ะ และจะลองนำไปใช้บ้างนะคะ