เราจะมั่นใจในประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เราสร้างขึ้นได้อย่างไร   ประสิทธิภาพ   คือ การปฎิบัติงานหรือผลสำเร็จ ที่มีประโยชน์สูงสุด รวดเร็ว ประหยัด และเป็นที่ยอมรับ    
 
  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 
 (
 
  Computer-Assisted/Aided Instruction)
 
  
 
      
 
 
  Computer Assisted Instruction) 
 
 หรือ 
 
  CAI 
 
 เป็นสื่อการเรียนการสอน และเป็นกระบวนการเรียนการสอน โดยมีลักษณะการทำงานในรูปแบบของสื่อประสม เช่น ตัวอักษร ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ที่สำคัญคือสามารถโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับ คอมพิวเตอร์ มีการประเมินผลเพื่อสนองตอบให้กับผู้เรียนอย่างรวดเร็ว โดยจะต้องมีลักษณะสำคัญ 4 ประการ 
1. Information : ต้องมีเนื้อหาสาระสำคัญ 2. Individualized : ต้องตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 3. Interactive : ต้องมีการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับบทเรียนได้ 4. Immediate Feedback : ต้องให้ผลย้อนกลับโดยทันทีดังนั้น ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  คือ  สื่อการเรียนการสอนที่มีรูปแบบการทำงานของสื่อประสม สามารถโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ โดยมีการวัดผลผู้เรียนว่าได้ประสิทธิภาพหรือไม่