การพัฒนาองค์กร

องค์กรสู่ความเป็นเลิศ

แนวทางในการสร้างค่านิยมเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้                        

1.  สมาชิกทุกคนต้องใช้จริยธรรมและความรับผิดชอบเป็นเครื่องชี้นำตนเอง2.   กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและการทำงานเป็นกลุ่ม3.   ให้บริการด้วยผลงานที่มีคุณภาพ
4.   ทำให้การตัดสินใจทุกระดับเป็นการตอบสนองวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผน
     เพื่อการพัฒนาสู่คุณภาพ
5. ใช้กระบวนการต่าง ๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการ
    
ทำงาน  ได้แก่   
·   การทำงานเต็มเวลา
·   การเน้นประโยชน์ส่วนรวม     
·   การคิดเชิงรุก   
·   การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ   
·   การทำงานที่เน้นคุณภาพและความสำเร็จโดยมีการกำหนดเป็นมาตรฐานที่ชัดเจน
·   การร่วมมือและการช่วยเหลือกัน
·   การขจัดข้อขัดแย้งที่เป็นอุปสรรคในการทำงานเน้นความเป็นนำหนึ่งใจเดียวกัน    ·   การรู้จักพึ่งตนเอง ฯลฯ
6.  เน้นคุณภาพและความสำเร็จของงานเป็นเป้าหมายสำคัญ
7.  เน้นการทำงานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วมและการตัดสินใจโดยองค์คณะบุคคล8.  ดำเนินงานตามภารกิจและการตัดสินใจจะใช้ข้อมูลเป็นสำคัญ
9.  นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในภารกิจต่าง ๆ
10. ทำงานโดยลดขั้นตอนให้เกิดความคล่องตัว  มีการกระจายงาน  กระจายอำนาจ11. ใช้การประเมินผล ติดตามผล รายงานผล  รวมทั้งการตรวจสอบ  ควบคุม
       คุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
12. ใช้ระบบการประเมินการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้13. พยายามทำให้สถาบันเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
14. พยายามนำระบบเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จ(Benchmarking)
       มาใช้เพื่อการพัฒนาองค์กร
15. มุ่งเน้นการให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม
16. ส่งเสริมความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและการแข่งขัน
      ของบุคคล  และหน่วยงานภายในทุกระดับ  โดยพัฒนากระบวนการสรรหา
      บุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆ  การเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร  ผู้ปฏิบัติงาน
      ทุกระดับให้มีวิสัยทัศน์  มีความรู้  ความเข้าใจภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ  มีความรู้
      ความสามารถในการบริหารจัดการแนวใหม่  และมีคุณสมบัติของคนทำงานที่มี
      ประสิทธิภาพ

17. กลยุทธ์สำคัญในการบรรลุเป้าหมายคือการที่บุคลากรได้ร่วมรู้  ร่วมคิด  ร่วมทำ
       และร่วมรับผิดชอบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล

คำสำคัญ (Tags)#องค์กรสู่ความเป็นเลิศ

หมายเลขบันทึก: 46479, เขียน: 26 Aug 2006 @ 11:14 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)