วันนี้ (25 ส.ค. 2549) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดการประชุมติดอาวุธทางปัญญาให้กับคุณลิขิต อำเภอละ 2 คน เป้าหมาย 23 อำเภอ รวม 46 คน แต่ได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมประชุมเกินเป้าถึง 60 กว่าคน ภาคเช้าได้เชิญวิทยากร จาก ม.วลัยลักษณ์ คือ รศ. ดร. สืบพงศ์ ธรรมชาติ มาให้ความรู้เรื่องหลักการฟังอย่างลึกซึ้ง การจับประเด็นใจความสำคัญ และหลักการประชุม ซึ่งท่านได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และ ลปรร. อย่างกว้างขวาง ที่ประชุมให้ความสนใจและขอเทคนิคต่างๆ ในการบันทึกการประชุม หลังจากพักรับประทานอาหารกลางวันแล้ว ในภาคบ่ายได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชน กิ่ง อ. นบพิตำ คือคุณประมวล วรานุศิษย์ ซึ่งท่านเป็นผู้คลุกคลีอยู่ในเวทีชาวบ้านมาช้านาน มาให้ความรู้ในเรื่องของการถอดบทเรียน ซึ่งคุณประมวลก็ได้ถ่ายทอดความรู้ และ ลปรร. จากประสบการณ์ล้วนๆ ในการทำงานในพื้นที่ไม่มีปิดบัง ผลการประชุมครั้งนี้ คุณลิขิต มีความพอใจอย่างมาก ทางทีมงาน (KM) ได้ทำแบบสอบถาม และซักถามจากผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่บอกว่ามีความเข้าใจ และจะนำไปใช้ในการลงพื้นที่ (หลายท่านบอกว่าน่าจะจัดตั้งแต่เริ่มเปิดโครงการ) ในการประชุมครั้งนี้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากร ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาแบ่งปันความรู้ และแชร์ประสบการณ์ เพื่อเติมเต็มให้กับคุณลิขิตจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกครั้งนะคะ