หลักสูตรนักบริหารงานอุดมศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  (นบอ. มข.)  รุ่น่ที่ 7  จะเริ่มในวันที่ 4-6 กันยายนนี้  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  ข้าราชการสายสนับสนุนระดับชำนายการ/เชี่ยวชาญ จากทุกคณะหน่วยงานจำนวน 60 คน  เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วจะได้มีการทบทวนและปรับแต่งหลักสูตรให้สอดคล้องและตรงกับกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น  เพื่อดำเนินงานในงบประมาณ 2550  ต่อไป