เมื่อวันที่ 24 ส.ค. ได้ร่วมประชุมกับทีมงานจัดทำสมรรถนะ บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทั้งก่อนนำเสนอ  รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย  พจนานุกรม  รายละเอียดสมรรถนะ  และการประเมินผลงานโดยใช้สมรรถนะ  ตลอดจนหลักสูตรที่สอดคล้องกับสมรรถนะ  ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย  คณะกรรมการจัดทำ  โดยมีแม่งานใหญ่ได้แก่  ผอ.อุ่นเรื่อง  มงคลชัย  ผศ.ดร.  อาภาจันทร์เทวี  ผศ.จงรักษ์  หงษ์งาม  เป็นต้น  และเลขานุการคณะ/หน่วยงาน  งานชิ้นนี้ทำมาอย่างต่อเนื่องตลอดปี  ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ในฐานะเลขานุการได้รับผิดชอบมาอย่างหนัก  หวังว่าสมรรถนะฉบับมข.จะได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป