บ่ายวันนี้เราชาว CoPs การพัฒนาพหุปัญญานักเรียน ได้ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนพลับพลาศิริ เป็นโรงเรียนเอกชนเล็กๆที่ตั้งอยู่ด้านหลังโรงเรียนสตรีนนทบุรี
      พอเราเข้าไปได้เห็นกิจกรรมเวทีพหุปัญญานักเรียนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการวางแผนเรื่องต่างๆเช่น การวางแผนทำแปลงเกษตร การวางแผนจัดกีฬาสี การวางแผนการซ้อมกีฬาสีของสีต่างๆ เป็นต้น ซึ่งแต่ละกลุ่มจะออกแบบระบายเป็นแถบสี ใช้สัญลักษณ์ ภาพ ที่แสดงความหมายในแต่ละกิจกรรม ช่วงเวลา ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแต่ละคนสามารถอธิบายถึงเหตุผลในการทำได้อย่างชัดเจน

      นอกจากนั้นยังมีเวทีส่งเสริมพหุปัญญาด้านดนตรี ด้านการเคลื่อนไหวและด้านอื่นๆได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นธรรมชาติ ซึ่งมีคุณครูน้อย ครูเอก และครูโย่ง เป็นผู้อำนวยการให้นักเรียนได้แสดงความสามารถออกมาในแต่ละด้านด้วยบรรยากาศที่สนุกสนานและมีความหมาย
       เมื่อคุยในรายละเอียดก็ทราบว่าท่าน ผอ.ดร.ศิริชัย โยโกตา ท่านได้ใช้กระบวนการ KM กับครูมาโดยตลอด ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ภายใต้ปรัชญาที่ครอบคลุมทั้งด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ที่เน้นกระบวนการคิด โดยใช้เครื่องมือพัฒนาพหุปัญญาผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ใช้กระบวนการกลุ่ม ใช้เวทีพหุปัญญา Project Approach กิจกรรมเสริมหลักสูตร และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
      นับเป็นโรงเรียนหนึ่งที่เป็นแบบอย่างให้เราได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาพหุปัญญาได้เป็นอย่างดี