วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) องค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งของการจัดการความรู้  วิธีดำเนินการของวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยใช้รูปแบบการวิจัย จะประกอบด้วยขั้นตอนงานที่สำคัญ 4 ระยะ คือ  (1) กำหนดเกณฑ์เบื้องต้นในการคัดเลือก เช่นถ้าเป็นโรงเรียนก็ต้องเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองผ่านการประเมินคุณภาพของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ (สมศ.) (2) กำหนดกรอบการศึกษาวิจัยวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศโดยอาจจะเลือกใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) (3) ศึกษาวิจัยกลุ่มเป้าหมายตามกรอบที่กำหนด  (4) จัดทำฐานข้อมูล Best Practices และเผยแพร่ใน Website และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการต่อยอดความรู้และนำการจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดการความรู้ที่ใช้วิธีการดึงความรู้ Tacit Knowledge ไปสู่ Explicit Knowledge เพื่อให้เกลียวความรู้เคลื่อนไหวอยู่ตลอด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาความเห็น (2)

พิชัย
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

แนวปฎิบัติ TQA ภาคเอกชน ภาคราชการปรับเป็น PMQAเพื่อการบริหารราชการที่เป็นเลิศ

ท่านสมาชิกเปิดดูที่ http://gotoknow.org/pichai3

ถาวร
IP: xxx.113.76.11
เขียนเมื่อ 

ต้องการเรียนรู้