จัดค่าย (เบาหวาน) ได้หลายแบบ

Half Day DM Camp

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้จัด "Half Day DM Camp" มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ ริเริ่มโดยกลุ่มงานสุขศึกษา ผู้ป่วยที่ผ่านการอบรมและเข้าชมรมเบาหวานแล้ว แต่ยังคุมเบาหวานไม่ได้ จะนัดเข้าค่ายนี้ ๓ วัน เพื่อปรับพฤติกรรมทั้งด้านอาหาร การออกกำลังกาย ผู้ป่วยที่ผ่านค่ายนี้ตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ ถึงปัจจุบันมีจำนวน ๒๔๐ ราย (ดูภาพกิจกรรมข้างล่าง)

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยังมีชมรมผู้ป่วยเบาหวานที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๓๘ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ผู้ป่วยเบาหวานที่ผ่านการเข้าโปรแกรมสุขศึกษา ได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น สมาชิกชมรมอยากให้จัดทัศนศึกษา ประกอบกับ พญ.ธัญญา เชษฐากุล ได้เคยร่วมสังเกตการณ์ค่ายเบาหวานของโรงพยาบาลเทพธารินทร์ จึงได้ร่วมกันริเริ่มจัดค่ายเบาหวานผู้ใหญ่ขึ้น ครั้งที่ ๑ ขึ้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ใช้เวลา ๒ วัน ๑ คืน ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ถึง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ มีสมาชิกเข้าร่วม ๖๐ คน บรรยากาศในค่ายจะเป็นอย่างไรนั้น คุณสุพจน์ เตชเจริญศรี นักวิชาการสาธารณสุข ๗ รับปากกับดิฉันวันนี้ว่าจะเขียนเรื่องเล่า ส่งมาเร็วๆ นี้

ค่ายเบาหวานที่มีอยู่ขณะนี้ มีอยู่หลายรูปแบบ จากรูปภาพกิจกรรมที่นำเสนอ จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยมีความสนใจ ตั้งใจที่จะเรียนรู้ บรรยากาศก็ดูสนุกสนานนะคะ

วัลลา ตันตโยทัย ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๘

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (0)