ขณะนี้ทางสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กำลังขะมักเขม้นการจัดทำแผนกลยุทธ์ HR Scorecard  โดยการนำของ ดร.สนธิรัก  เทพเรณู และอาจารย์ชัชรินทร์  ชวนวัน  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ปรึกษา ในการจัดทำโครงการนี้ให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการต่อไป