องค์ความรู้ในองค์กร

  Contact

  ธุรกิจแยกก๊าซธรรมชาติ  
องค์กรของผมทำธุรกิจเกี่ยวกับการแยกก๊าซธรรมชาติและการส่งก๊าซธรรมชาติไปตามท่อ โดยส่งไปขายยังประเทศมาเลเซีย และในอนาคตอันใกล้ก็จะส่งก๊าซธรรมชาติให้โรงไฟฟ้าจะนะ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งบริษัทที่ผมทำงานอยู่ก็คือ บริษัททรานส์ ไทย-มาเลเซีย(ประเทศไทย) จำกัด หน้าที่ความรับผิดชอบของผมคือการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัด (instrument) ในโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ความรู้ที่ผมมีเป็นความรู้แบบ explicit knowledge ที่ได้จากการเรียนรู้ ประสบการณ์จากการทำงานและการฝึกอบรม ซึ่งสามารถทำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรที่เราทำงานด้วย

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In anuwat-blog

Post ID: 448, Created: , Updated, 2012-06-13 15:28:36+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #องค์กรแห่งการเรียนรู้

Recent Posts 

Comments (0)