วันนี้ (25 ส.ค. 2549) กองกิจการนิสิต ได้จัด/ดำเนินโครงการ KM กองกิจการนิสิต ช่วงที่ 4 (การแลกเปลี่ยนเรียนรู้) ซึ่งดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา กองกิจการนิสิต  มีบุคลากรเข้าร่วมจำนวนทั้งหมด 45 ท่าน โดยมีหัวปลาทูว่า  "ความภาคภูมิใจในการพัฒนางาน" จำแนกเป็นหัวหน้างาน 6 ท่าน บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 39  ท่าน      โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ฟาน้อย ของท่าน อ.วิบูลย์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ) 3 ท่าน  ได้แก่ คุณตูน (เจนจิต  รังคะอุไร)  คุณโอ (รัตน์ทวี  อ่อนดีกุล)  และคุณพัช (พัชรา  จินาพันธ์) มาช่วยเป็นวิทยากรบรรยายและวิทยากรกระบวนการให้กับกองกิจการนิสิต   ซึ่งท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตได้เห็นความสำคัญและให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ KM กองกิจการนิสิต ช่วงที่ 4  ท่านได้กล่าวว่า  "KM เป็นวิธี/กระบวนการที่ดีมากวิธีหนึ่ง เป็นกระบวนการที่บุคคลได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ในสิ่งที่ดีงาม/ประสบผลสัมเร็จ สามารถนำไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการทำงานและพัฒนาการทำงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน/องค์กรให้ก้าวหน้า มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

                ในการดำเนินกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนั้น มีหลายรสชาดมาก มีทั้งความสนุกสนาน และมีการหลั่งน้ำตา จาก Story -Telling (เรื่องเล่าเร้าพลัง) เป็นเรื่องที่ฟังแล้วมีพลังมาก ที่เด่น ๆมี 2 เรื่อง ได้แก่ "ความภูมิใจในการเป็นเลขา"  และ "ความพยายามและก้อความพยายาม" เป็นเรื่องของชายและหญิงในกองกิจการนิสิตที่บอกถึงความภาคภูมิใจ ซาบซื้งใจ แก่ผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา (ผู้เล่าพร้อมกับน้ำเสียงที่สั่นเครือ และสุดท้ายน้ำตาแห่งความซาบซึ้ง ภูมิใจ ก็ไหล)  ภายในกองกิจการนิสิต รวมทั้งผู้บริหารด้วย  ทุกคนฟังแล้วอดน้ำตาคลอไม่ได้แม้กระทั่ง ฟาน้อย ทั้ง 3 ท่าน ซึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จของกระบวนการ KM กองกิจการนิสิต ช่วงที่ 4 นั้น สามารถแยกได้เป็น 4 ส่วน ได้แก่ ตัวเอง  ประสบการณ์  เพื่อนร่วมงาน  และผู้บริหาร  โดยทั้ง 4 ส่วนมีส่วนช่วยและสอดคล้องกันในการทำงานภายในกองกิจการนิสิตให้ประสบผลสำเร็จอย่างมาก  นับว่าการจัดโครงการครั้งนี้ผู้จัดมีความภาคภูมิใจมาก  และอีกประการคือ ข้าพเจ้า( ต้นไม้) ได้ถือโอกาสนี้ฝึกเป็นวิทยากรนำ AAR ไปด้วยเลย  เพราะไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว คนกันเองด้วยคิดว่าทำได้ดีพอสมควร  และเมื่อจบกระบวนการได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.อรรถวุฒิ  จารุสาธิต)  ได้ให้เกียรติกล่าวปิดโครงการและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรทั้ง 3 ท่าน ของเรา และคิดว่าโครงการปี 2550 เราได้วางแผนเกี่ยวกับ KM ไว้แล้วและจะปรับปรุงและพัฒนาตามที่ผุ้เข้าร่วมโครงการได้เสนอแนะ AAR แก่เราสรุปได้ว่าบุคลากรจะนำ KM ไปเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานประจำวันและพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไปค่ะ