สืบเนื่องจากประชุมครั้งที่แล้ว(คลิ๊ก)

25 สค49 (14.00-16.30 )ประชุมทีมที่รับผิดชอบนำเสนอแผน(จำนวน 12 ทีม)ที่ต้องตอบพรพ. ดิฉันได้รับผิดชอบนำเสนอแผนการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ของสถาบัน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาต่อเนื่องจากพรพ.คือ

โจทย์   -ควรนำข้อมูลด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที่จากการตรวจสุขภาพทั่วไป และตามภาวะเสี่ยงจากการทำงาน ข้อมูลการเจ็บป่วยต่างๆ มาวิเคราะห์และวางแนวทางเพื่อการส่งเสริมด้านสุขภาพ หรือวางแนวทางในการป้องกันภาวะเจ็บป่วยต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

ได้นำเสนอไปดังนี้(คลิ๊ก)

AAR

ความคาดหวัง    Dancing Couple   Dancing CoupleDancing CoupleDancing CoupleDancing CoupleDancing Couple

                เรียนรู้แผนของแต่ละทีม จำนวน 12 ทีม

สิ่งที่เกินความคาดหวัง

                1. ได้เรียนรู้ Good Practice ของแต่ละทีม  

                2.ได้แนวคิดต่อยอดเชื่อมโยงเพื่อพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพบุคลากร จากสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก PCTอายุรกรรม (หมอวิศิษฎ์)

                3. ทราบว่าปัญหาการตรวจเวชระเบียนของแพทย์และพยาบาลยังไม่เชื่อมโยงถึงกัน

สิ่งที่ได้น้อยกว่าที่คาด

          Cyborg     ไม่ได้ฟังแผนฯ IT

 

สิ่งที่คิดว่าน่าจะพัฒนาต่อ(จากที่ได้รับฟัง)

               สร้างทีม M&Eด้านเวชระเบียนโดยเฉพาะ

               ทีมบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์

          สรุปท้ายท่านผอ.อัจฉรา ให้แนวคิดโดนใจ โดยให้ดูว่าเรามีหน้าที่อะไร และแต่ละทีมมีGood Practice อะไรที่ต่างจากที่อื่นๆ  เพื่อนำมาเสนอ จะได้โดนใจพรพ.