ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง   โดยได้นำวิธีการต่างๆ มาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่ผ่านมา ที่ผ่านมาแม้ว่าคณะฯได้ผ่านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ที่สร้างความเข้มแข็งให้กับคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จนเป็นที่ยอมรับในระดับหนึ่ง การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์จนนำไปสู่การเป็นวัฒนธรรมขององค์กรจยังเป็นเรื่องที่ท้าทายและบุคลากรทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่มีการปฏิรูประบบการบริหารงานโดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพและร่วมกันสร้างความเข้มแข็งขององค์กร  เพื่อรองรับการแข่งขันที่เกิดขึ้น   จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องร่วมกันหาวิธีการ เพื่อการปรับตัวแบบก้าวกระโดดมุ่งสู่จุดมุ่งหมายตั้งแต่การทำงานระดับย่อยไปจนถึงเป้าหมายระดับใหญ่

การจัดการความรู้ ( Knowledge Management) เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่หลายๆ องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนชุมชนต่างๆ นำมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพ โดยเชื่อว่าการที่บุคลากรในสังคม องค์กร หรือชุมชน มีความรู้และสามารถใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสม จะก่อให้เกิดผลงานและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่หน่วยงานและสังคม นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรค และเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น  ในส่วนนี้คาดว่าการนำหลักการและวิธีการจัดการความรู้ มาใช้ ในคณะวิทยาศาสตร์ จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge sharing) และพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) ต่อไป  หลายคนอาจตั้งคำถามไว้ในใจ จริงหรือที่ KM จะช่วยพัฒนาคณะฯได้   หลายคนกล่าวไว้ว่า KM ไม่ทำไม่รู้ KM ไม่ทำไม่ได้แล้ว  แล้วคุณล่ะจะว่าอย่างไร?