เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 ไปร่วมสัมมนาการนำเสนอผลงานวิจัยศูนย์ข้าวชุมชนของมสธ. เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม[PAR]ที่มสธ.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภาวิจัย ดำเนินการร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่  สิ่งที่น่าประทับใจคือการที่ผู้แทนชาวนาจากศูนย์ข้าวชุมชน ในฐานะนักวิจัยชาวบ้าน ได้พยายามนำเสนอผลการวิเคราะห์และแนวทางการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน ที่สมาชิกศูนย์ร่วมกันวิเคราะห์และค้นหา แม้ว่าจะไม่คล่องตัวเหมือนนักวิจัยในสถาบันการศึกษา แต่ก็แสดงให้เห็นศักยภาพของชาวนาในการเป็นนักวิจัยรวมถึงแนวทางที่ชาวนาเริ่มตระหนักในการพึ่งตนเอง และความสามารถในการนำเสนอโดยใช้ภาษาชาวบ้าน คำกลอน ที่สื่อให้เห็นความจริงใจ ความเป็นธรรมชาติและภูมิปัญญา ของนักวิจัยชาวบ้านจากศูนย์ข้าวชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ อุบลราชธานี และ สุพรรณบุรี