ทิศทางแนวโน้มการจัดการศึกษาไทย ในอนาคต


ยุคแห่งการพัฒนาการศึกษา
                ๑.ยุคบุพกาล
                ๒.ยุคเกษตรกรรม
                ๓.ยุคอุตสาหกรรม
                ๔.ยุคข้อมูลข่าวสาร
                ๕.ยุคเศรษฐกิจความรู้

ความจำเป็นในการปฏิรูปการศึกษา
                “โลกสลายกำแพงความเป็นรัฐชาติ ที่ย่อยยิ่ง แต่มองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ที่ต้องพัฒนากันมากยิ่งขึ้น” มหาอำนาจทางเศรษฐกิจกำลังขับเคี่ยวกันอย่างหนัก
                อนาคตคนไทยจะต้องพูดให้ได้อย่างน้อย ๓ ภาษา ภาษาหลักคือภาษาอังกฤษ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในภูมิภาคอาเซี่ยนจะเป็นหนึ่งเดียว ประเทศไทยคือทำเลทองที่เวียดนาม จีน ต้องการจะมาครอบครองเป็นเจ้าเศรษฐกิจ คนขับแท็กซี่ต้องพูดภาษาอังกฤษได้

คนในยุคต่อไปจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
                ๑.เป็นผู้ผลิตมากกว่าเป็นผู้บริโภค(Productive Human)

                ๒.มีจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์(Spiritual Human) มีจิตเกื้อหนุนคนอื่น ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่า
                ๓.มีจิตสาธารณะ(Social and Moral Human) สังคมทุกวันนี้พ่อแม่ไม่นิยมให้ลูกทำงานช่วยส่วนรวม มาโรงงเรียนไม่ให้เก็บขยะ บอกให้มาเรียนหนังสือไม่ให้มาทำงาน เด็กไม่ถูกฝึกให้มีจิตสาธารณะ
                ๔.มีความคิดสร้างสรรค์(Creative Human) คิดต่อยอด คิดนอกกรอบเพื่อพัฒนา
                ๕.มีความเฉลียวฉลาด(Intelligent Human) แต่ไม่ฉลาดแกมโกง หรือ เอาเปรียบคนอื่นๆ รู้จักกาลเทศะ
                ๖.เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้(Unfinished Human)ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ตามหลักสูตรจึงไม่เพียงพอสำหรับเด็กแล้ว

สมรรถนะของคนในโลกยุคต่อไป
                ๑.มีความสามารถทางคณิตศาสตร์(Mathematic Literacy)

                ๒.มีความสารถด้านวิทยาศาสตร์ (Science Literacy)
                ๓.มีความสามารถในการอ่าน(Reading Literacy)
                ๔.มีความสามารถในการแก้ปัญหา(Problem Solving)

คุณลักษณะของครูในอนาคต
                ๑.ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลา(Knowledge)
                ๒.เป็นนักคิดนักออกแบบการเรียนรู้(Thinking)
                ๓.เป็นผู้นำในการเรียนรู้(Leader)
                ๔.เป็นแบบอย่างด้านจรรยาบรรณและคุณธรรม (Ethics)


ที่มา รศ.ประวิต  อราวรรณ์ บรรยายการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การอบรมครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑  ณ โรงแรมกรีนปาร์ค จังหวัดยโสธร
                                            วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔