มีหลักการเดียวเท่านั้นที่ได้ผลชะงัดที่สุด ในการทำให้ KM เนียนอยู่ในเนื้องาน     คืออย่าทำ KM แต่ให้ทำเรื่องปรับปรุงงาน พัฒนางาน พัฒนาคน  หรือแก้ปัญหาของงาน     แล้วปรึกษาหารือกันหาวิธีเอา KM ไปใช้เป็นเครื่องมือ

        ตัวอย่างโดยตรงให้เข้าไปอ่านที่ http://gotoknow.org/blog/thaikm/44886    และ http://gotoknow.org/blog/buildchumphon/45266   รวมทั้งให้ศึกษาวิธีการของกรมส่งเสริมการเกษตร  กรมอนามัย  กรมราชทัณฑ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น 

        อย่าเริ่มด้วยคำถามว่าจะทำ KM อย่างไร     ให้เริ่มด้วยคำถามว่าจะปรับปรุงงานอะไร     ต้องการบรรลุผลสำเร็จอะไร

วิจารณ์ พานิช
๒๐ สค. ๔๙